bezieling in de praktijk

Privacyreglement van mijn praktijk

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over je rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

In mijn praktijk worden diverse persoonsgegevens van jou verwerkt. Dit is informatie die ik gebruik voor mijn dossier en voor de facturering van de sessie. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt tenzij ik daar toestemming voor heb gekregen. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. De gegevens worden goed beveiligd en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. De bewaartermijn is in principe 15 jaar (vanaf de laatste sessie).

Je hebt de volgende rechten:

- Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.

- Het recht op inzage en een afschrift van die gegevens

- Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

- Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw gegevens te vragen.

- Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.


Mei 2018